Е-каталози

Е-каталог 2007-2009 (.pdf)
Е-каталог 2010 (.pdf)
Е-каталог 2011 (.pdf)
Е-каталог 2012 (.pdf)
Е-каталог 2013 (.pdf)
Е-каталог 2014 (.pdf)
Е-каталог 2015 (.pdf)
Е-каталог 2016 (.pdf)
Е-каталог 2017 (.pdf)
Е-каталог 2018-2019 (.pdf)
Е-каталог 2019-2020 (.pdf)© Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2012