Годишни зборници

Земјоделски факултет
Зборник на абстракти 1990-2000 (.pdf)
Зборник 2001 (.pdf)
Зборник 2002 (.pdf)
Зборник 2002 - Додаток (.pdf)
Зборник 2003 (.pdf)
Зборник 2004-2005 (.pdf)
Зборник 2006 (.pdf)
Зборник 2007 (.pdf)
Зборник 2008 (.pdf)
Зборник 2009 (.pdf)
Зборник 2010 (.pdf)
Зборник 2011 (.pdf)
Зборник 2014 (.pdf)
Зборник 2015 (.pdf)
Зборник 2016 (.pdf)
Економски факултет
Зборник 2009 / 1 (.pdf)
Зборник 2010 / 2 (.pdf)
Зборник 2011 / 3 (.pdf)
Зборник 2012 / 4 (.pdf)
Зборник 2013 / 5 (.pdf)
Зборник 2014 / 6 (.pdf)
Зборник 2015 / 7 (.pdf)
Зборник 2015 / 8 (.pdf)
Зборник 2016 / 9 (.pdf)
Зборник 2016 / 10 (.pdf)
Зборник 2017 / 11 (.pdf)
Зборник 2017 / 12 (.pdf)
Зборник 2017 / 13 (.pdf)
Зборник 2018 / 14 (.pdf)
Зборник 2018 / 15 (.pdf)
Зборник 2018 / 16 (.pdf)
Зборник 2019 / 17 (.pdf)
Зборник 2019 / 18 (.pdf)
Зборник 2019 / 19 (.pdf)
Зборник 2020 / 20 (.pdf)
Зборник 2020 / 21 (.pdf)
Зборник 2021 / 22 (.pdf)
Зборник 2022 / 23 (.pdf)
Зборник 2023 / 24 (.pdf)
Зборник 2023 / 25 (.pdf)
Правен факултет
Зборник 2009 (.pdf)
Зборник 2010 (.pdf)
Зборник 2011/2012 (.pdf)
Зборник 2013/2014 (.pdf)
Зборник 2015 (.pdf)
Зборник 2016 (.pdf)
Факултет за образовни науки
Зборник 2007 (.pdf)
Зборник 2012 (.pdf)
Зборник 2013/2014 (.pdf)
Зборник 2018/2019 (.pdf)
Зборник 2019/2020 (.pdf)
Зборник 2021 (.pdf)
Зборник 2022 - 2023 (.pdf)
Факултет за медицински науки
Зборник, Социјалните детерминанти и здравјето на населението 2018 / 1 (.pdf)
Факултет за природни и технички науки
Зборник 2011 (.pdf)
Зборник 2015 (.pdf)
Зборник 2017 (.pdf)
Зборник 2018 (.pdf)
Факултет за музичка уметност
Зборник 2010 (.pdf)
Зборник 2011 (.pdf)
Зборник 2017 (.pdf)
Филолошки факултет
Зборник 2010 / 1 (.pdf)
Зборник 2011 / 2 (.pdf)
Зборник 2012 / 3 (.pdf)
Зборник 2013 / 4 (.pdf)
Зборник 2014 / 5 (.pdf)
Зборник 2015 / 6 (.pdf)
Зборник 2016 / 7 (.pdf)
Зборник 2016 / 8 (.pdf)
Зборник 2017 / 9 (.pdf)
Зборник 2017 / 10 (.pdf)
Зборник 2018 / 11 (.pdf)
Зборник 2018 / 12 (.pdf)
Зборник 2019 / 13 (.pdf)
Зборник 2019 / 14 (.pdf)
Зборник 2020 / 15 (.pdf)
Зборник 2020 / 16 (.pdf)
Зборник 2021 / 17 (.pdf)
Зборник 2021 / 18 (.pdf)
Зборник 2022 / 19 (.pdf)
Зборник 2022 / 20 (.pdf)
Зборник 2023 / 21 (.pdf)
Зборник 2023 / 22 (.pdf)
Електротехнички факултет
/
Факултет за информатика
Зборник 2012 (.pdf)
Зборник 2013 (.pdf)
Факултет за туризам и бизнис логистика
Зборник 2017 (.pdf)
Технолошко - технички факултет
/
Машински факултет
/
Ликовна академија
/© Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2012